Bu alanda yapılan çalışmalar akademik veya sosyal alanda problem yaşayan çocuğun sorununa yönelik yapılan değerlendirme sonucunda hangi alanda problem-tutarsızlık varsa o alana yönelik uygulanan programlardan oluşmaktadır. Bu programlar PREP-PASS Bilişsel Müdahale Sistemi, Attentioner, GETAP, Nörodikkat, Life Kinetik ve Uzmanlarımızın çocuğun ihtiyacına yönelik hazırladıkları materyallerden oluşmaktadır.


Öğrencilerin bireysel farklılıklarını oluşturan ve öğrenme performanslarını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel bir müdahale programının hazırlanarak oluşturulan çalışma ve etkinlik örnekleri ile; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla bireysel danışmanlık çalışmaları yapılarak uygulanmaktadır.

Bu program;

• Temel akademik becerilerle sınırlı olan ne bir okuma programı (reading or dyslexia program), ne bir yazma programı (writing or disgrafia program) ne de bir matematik (math or dyscalculia program) programıdır. Bu program bu temel akademik becerilerin bilişsel işlev alt yapısını desteklemeyi amaçlayan bir “Bilişsel Müdahale Programıdır.”

• En pratik bilginin en teorik bilgiyle, en teorik bilginin de en pratik bilgiyle temellendirilebildiği gerçeğinden hareketle; sadece etkinliklerle sınırlı değil, teknik uygulamalarla beceri kazandırmayı hedefleyen nöropsikolojik temelli bir teorinin tüm alanlarını (PASS) temel alan ve son derece zengin bir programdır.

• PASS teorisinin sınırlı bilişsel işlem alanları ile değil beynin bütüncül (holistic) işlevsel yapısı gereği tüm bilişsel işlem alanlarına yönelik geliştirilmiş ve bilişsel işlevlerle ayrıntılandırılmış bütüncül ve sarmal bir programdır.

• Öğrenmenin parmak izi kadar özel bir olgu olduğunun kabul edildiği bilimsel gerçeğinden hareketle öğrenme problemlerinin de bireye özgü farklılaşabildiği kabul edilmektedir. Bu nedenle; CAS ve benzeri bilişsel değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel işlevlere göre yapılandırılmış ve uzmanlara kişiye özgü programlama becerisi veren bir programdır.

• Öğrenme problemlerinde, akademik içerikli bilginin depolandığı özel ders gibi edilgen öğrenme ortamı değil, danışanın öğrenme alt yapısını oluşturan öğrenme performansını destekleme çalışmaları içeren bir programdır,

• Kişinin sahip olduğu bilişsel işlem potansiyeli ile ortaya koyduğu bilişsel işlem performansı arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı gerçekçi olarak hedefleyen ve bu doğrultuda kişiye özel yapılandıran bir programdır,

• PASS Teorisi ve CAS’in Türkiye çalışmalarını yürüten ve akademisyenlerden oluşan bir ekibin hazırladığı tek özgün programdır.

Bir sınıfta hem üstün hem normal zihinsel performansa sahip hem de öğrenme problemi yaşayan öğrenci olabilmekte ve her bir farklı alt gruptaki öğrencilerde bilişsel işlemler açısından öğrenmeyi güçleştiren bir neden olarak bilişsel işlem alanları arasında eşgüdümsüzlüğe rastlanabilmektedir. Bu nedenle öğrenme ve öğrenme sorunları için bilişsel içerikli bir destek programı oluşturulurken tanılardan çok bilişsel işlem performanslarından ve bilişsel işlemlerin kendi içindeki tutarlılığından yola çıkmak daha doğru olacaktır. Bu da bütüncül yaklaşım ile geliştirilmiş bir müdahale programı ile mümkün olacaktır.

PASS teorisiyle temellendirilen PREP bireylerin ardıl ve eş zamanlı bilişsel stratejilerini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte, bireyin dikkatini istemli ve seçici bir şekilde göreve veya bilgiye ulaşmaya odaklayabilmesini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Görevler sırasında ise bireyin geliştirdiği stratejileri ve yöntemleri içselleştirmesi beklenmektedir. Doğrudan öğretim programlarının aksine PREP, spesifik yöntemlerini öğretmekten kaçınır. Bunun yerine bireyin kendi stratejisini oluşturmasını, bunu sözel olarak ifade etmesini ve içselleştirmesini teşvik eder.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bir grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Program 2 temele dayanmaktadır:

1) Öğrenme Psikolojisi,
2) Nöropsikolojik temeller.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum programında, ana karakter Tayfun adlı bir ejderhadır. Tayfun, babası gibi alev çıkarıp, mumu yakabilmeyi çok istemektedir ve görevlerin hepsini başarabilirse mumu yakabilecektir. Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

Attentıoner Eğitiminin Çalışma Düzeni

• Grup ve bireysel çalışma olarak uygulanır.
• 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.
• Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar grup içinde yapılandırılmış olarak ele alınır.
• Grup içinde rekabet desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
• Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
• Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. (Ejderha Tayfun).
• Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

Programın Amacı

• Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.
• Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.
• Uygulayıcının verdiği tek yardım; Tayfun sembolüdür.
• Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.
• Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.

Kimlere Uygulanır?

• 7-14 yaş aralığındaki çocuklar (İlkokul 2. Sınıftan itibaren),
• Dikkat Eksikliği Hiperakivite Bozukluğu tanısı almış çocuklar,
• Genel olarak tanı almamış, daha iyi odaklanmayı hedefleyen çocuklar (Sınav Öncesi Destek).

GETAP® ile nöronlar arası iletişim inanılmaz artar. Nöronlar arası iletişimin artması ile birlikte sinapslar yani bağlantı noktaları güçlenir ve yepyeni bağlantılar oluşur. Bu süreç beynimizin zihin fonksiyonlarının üstün bir performans ile çalışmasını sağlar. Sonuç olarak beynimiz çok daha verimli bir hale gelir ve başarı performansı yükselir.

GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP®’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanan GETAP®, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP®, Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP®, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

- Akıcı Zekâ (Gf)
- Kristalize Zekâ (Gc)
- Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
- Kısa Süreli Bellek (Gsm)
- Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
- Görsel İşlemleme (Gv)
- İşitsel İşlemleme (Ga)
- İşlem Hızı (Gs)
- Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
- Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

• Çalışma Hızı
• El – Göz Koordinasyonu
• Kalem Kullanma Becerisi

Zihin işlevlerini aktifleştirerek performansını aktifleştirebileceğiniz, Öğrenme alt yapısını geliştirerek daha hızlı ve kolay öğrenmeye yardımcı olan bir programdır.

Dikkat

Dikkat, bilişsel performansı etkileyen en önemli ölçüttür. Bilgiyi öğrenme sürecinin giriş kapısıdır. Tüm bilişsel işlevler için gereklidir. Dikkat işlevi frontal lob ile özellikle prefrontal korteks ile bağlantılıdır. Dikkat, istenen amaca ulaşmak için bilişsel işlemlerin kullanımını, kararlı olmayı, kendini kontrol edebilme, ihtiyacımız olan bilgiyi seçip, ona belirli bir süre odaklanabilme becerisini ifade eder. Dikkat’in dört genel bileşeni vardır.

Uyarılma

Uyarılma dikkatin ön koşullarındandır. Uyarılma ve uyanık olma bireyin canlı, uyanık, çevreden uyarı almaya hazır ve kendinden haberdar olması halidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için belli miktarda uyarılma gereklidir. Öğrenmede en optimal durum; gerektiği kadar uyarılmış, sakin, alıcı bir zihin halidir.

Sürekli Dikkat

Öğrenilmek istenen olguya dikkatini verdikten sonra bir süre devam ettirebilmeyi ifade eder. Bu süre zarfında dıştan ve içten konuyla ilgisiz uyaranları engellemek gerekir.

Seçici Dikkat

Odaklanmış ve bölünmüş dikkat olmak üzere ikiye ayrılır. Odaklanmış dikkat, bireyin tek bir kaynağa veya bilgiye dikkatini vermesi, diğerlerini tamamen dışta bırakması halidir. Bölünmüş dikkat ise, dikkati bir veya daha fazla uyarana veya bilişsel işleme paylaştırmaktır. Seçici dikkat daha çok yaşantı içindeki alışkanlıklarla ve eğitimle kazanılan bir beceridir. Gürültülü bir ortamda kitap okumaya çalışmak odaklanmış dikkati gerektirirken, bir odada televizyon izlerken başkalarını dinlemek bölünmüş dikkati gerektirir.

Dikkatin Esnekliği

Bireyin dikkatini bir durumdan diğerine kaydırabilmesini veya bölebilmesini ifade eder. Bu program ile bu alanların gelişimine yönelik çalışılmaktadır.

Hareket, beynin gelişmesinin en temel şartıdır. Sağlıklı gelişebilmeleri ve kendilerini iyi hissedebilmeleri için çocukların hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Hareket beyinde sayısız nöron ağının oluşmasını sağlar. Beynimizin hareketle ilişkili olan bölgesi beyinciktir. (Cerebellum) Beyincik hacimce beynin sadece onda biri kadardır ancak beyindeki nöronların yarısından fazlası beyincikte bulunmaktadır. Beyincikten çıkıp beyindeki bellek, dikkat ve uzamsal algılama bölgelerine bağlanan yollar vardır. Hareket eksikliğinden dolayı algılama, bilgiyi işleme ve davranışsal düzeyde bozukluklar meydana gelebilir. Bu durum “öğrenme blokajları” olarak da anılmaktadır. Beyin, zihin ve beden araştırmaları yukarıdaki ifadeleri destekleyen niteliktedir. Bu araştırmalara göre hareket ve öğrenme sistemi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Amacımız öğrenme blokajlarını ortadan kaldırıp, hareket egzersizleriyle gerek beynin kendi içindeki gerekse beyin ile beden arasındaki bağlantıların düzeltilmesine ve bütünsel öğrenmeye katkı sağlamaktır. Aynı zamanda özel hareketlerle beynin sağ ve sol yarım kürelerinin etkileşimi sağlanır. Bu etkileşim ile daha iyi görebilir, duyabilir ve kavrayabiliriz.RANDEVU AL
Diğer Hizmetlerimiz