Wisc-4 zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Wisc-r testinin 1980’li yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yeni, Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi testidir.

Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

NEDEN ÇOCUĞUMA WİSC-4 ZEKA TESTİ YAPTIRMALIYIM?

Wisc-4 Zekâ Testi temel olarak çocuğun zeka seviyesini belirlemek için yapılır. Bunun yanı sıra aşağıda bahsedilen tüm yetenekleri öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

TEST HANGİ YETENEKLERİ ÖLÇER?

Test dört ana bölümden oluşmaktadır:

1.Sözel kavrama (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.

2.Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.

3.Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

4. İşlemleme hızı (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

TESTİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 60 dakika ile 120 dakika arasında değişmektedir.

TESTİ YAPTIRMAYA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER NELERDİR?

WISC-4 zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır. Dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok ve motivasyon anlamında normal bir gününde gelmesi önerilir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

TEST SONUCUNDA RAPOR VERİLECEK Mİ? NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Test sonucunda uzman tarafından ayrıntılı bir rapor verilecektir. Rapor yoğunluğa ve talebe bağlı olarak en geç 1 hafta içerisinde verilir.

CAS Cognitive Assessment System Bilişsel Değerlendirme testi, Pass teorisini temel alan 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiş 4 ölçek, 12 alt testten oluşan bir testtir. Uygulama bir ile iki saat arası bir zaman almaktadır.

Bilişsel İşlemler ve PASS Teorisi

PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır.

PASS Teorisi, DAS, NAGLIERI ve KIRBY (1994) tarafından günümüz teorik ve uygulamalı psikoloji alanlarının özetlenmesi ile oluşturulmuştur. DAS ve arkadaşları, PASS Teorisi ile bilişsel görüşlere dayalı olarak zekayı yeniden yorumlamakta ve bunu yaparken de Luria’ nın görüşleriyle bağlantı kurmaktadırlar. Luria, Amerikan, İngiliz ve Kanada psikoloji dergilerinde en çok kaynak gösterilen bilim adamıdır. Das ve arkadaşları, PASS bilişsel işlemlerinin insanın bilişsel fonksiyonlarının temel yapıları olduğunu ileri sürmüşlerdir.

PASS Teorisi’ ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir. Bu alanlar ve ölçülen işlevler aşağıda belirtilmiştir.

1.CAS Planlama Ölçeği:

Bireyin problemlerin çözümlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir. Bu işlem oldukça karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan araçları içermektedir. CAS Planlama ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

• Stratejilerin oluşturulması
• Sonuçların tahmini
• Dürtü kontrolü
• Faaliyetin organizasyonu
• Yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma
• Kendini değerlendirme
• Strateji kullanma

2.CAS Dikkat Ölçeği:

Bilişsel performansı etkileyen önemli işlemlerden biri de “Dikkat”tir. CAS Dikkat Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

• Konsantrasyon
• Temel noktaya odaklanma
• Önemli bilgiye odaklanma
• İlginin dağılmasını engelleme
• Seçici dikkat
• Dikkatin uzun süre devam ettirilmesi

3.CAS Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Ölçeği:

CAS Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

• Kelimelerden bir fikire ulaşma
• Parçalardan bir bütün oluşturma
• Aynı anda birden fazla şeyi görme
• Kelimeler arasındaki ilişkileri anlama
• Vurgunun anlaşılması
• Kavramları ve sözel ilişkileri anlama
• Uzamsal bilgi ile işlem yapma

4.CAS Ardıl Bilişsel İşlemler Ölçeği:

CAS Ardıl Bilişsel İşlemler Ölçeği ile değerlendirilen bilişsel işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

• Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz edilmesi
• Kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama
• Ardışık uyaranları anlama
• Seslerin özel dizilimli şekli ile çalışma
• Konuşmanın seri organizasyonu
• Ritmik algı
• Bağımsız birim bilgi tutma kapasitesi

CAS’ in Uygulama ve Kullanım Alanları

CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. CAS ayrıca aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi
Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi
Başarının Önceden Kestirilmesi

Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra bilişsel performansı yüksek ama bilişsel işlem alanları arasında eşgüdümsüzlük sonucu gerçek öğrenme performansını ortaya koyamayan öğrencilerin gerçek öğrenme performanslarını ortaya koyabilmeleri için müdahale edilmesi gereken bilişsel işlem alanları hakkında güçlü veriler sunmaktadır.

CAS (Cognitive Assessment System) Bilişsel Değerlendirme Testi ya da diğer adı ile zekâ testi, 5-17 yaş aralığındaki bireylere uygulanan planlama, dikkat ölçümü eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemleri yapabilme yeteneklerini ölçen bir testtir. Zekâ testleri özellikle son elli yılda geliştirilmiş ve zekâ ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmıştır. PASS teorisine dayalı olan testte esas alan düşünce sistemidir. Teoriye göre insanların bilişsel fonksiyonlarını dikkat, planlama, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler oluşturmaktadır. 5-17 yaş aralığında uygulanan test yaklaşık olarak bir saat ile iki saat arası bir zaman almaktadır.

CAS Testi Uygulama Alanları Nelerdir?

– Zekâ Bölümü
– Akademik Sorunlar
– Duygusal ve Travmatik Hasarlar
– Dikkat Sorunları ve Hiperaktivite
– Hem klinik hem de nörolojik olarak değerlendirme yapan CAS testi oldukça geniş bir alanda değerlendirmeleri ile güncel bir ölçüm tekniğidir.

Okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini değerlendiren zekâ testi, çocukların zihinsel geriliklerini veya üstün zekâlı olma durumlarını ölçmekte ve teste tabi tutulan bireylerin zekâ tanımını yapmaktadır. Akademik sorunlarda özellikle öğrenme güçlüğünde sorunun altında yatan nedenlerle ilgili güçlü veriler elde edilebilmektedir. Duygusal ve travmatik hasarlarda dürtü kontrolü, problem çözmede sorun veya dikkat eksikliği sıkıntıları yaşanmakta, CAS testi ile elde edilen veriler sayesinde sorunun üstesinden gelme yolları araştırılmaktadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ise çocuğun tüm hayatını etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir sıkıntı olarak bireyleri olumsuz etkilemektedir. CAS testi özellikle bu tür sorunlar yaşayan çocukların değerlendirmesi için uygun bir testtir. Dikkat ölçümü yaparken planlama ile eş zamanlı değerlendirme yaparak güçlü veriler sunmaktadır. 1-2 saat içinde tamamlanan testle elde edilen veriler çocuğun geleceğini etkileyecek olan sorunların halledilmesi için önemli ipuçları vererek sürece katkıda bulunmaktadır.Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

6–16 yaş grubuna yönelik, bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.RANDEVU AL
Diğer Psikolojik Testlerimiz